Informacije o trgovačkom društvu
Naziv: Three Lines j.d.o.o.
Sjedište: Lipanjskih žrtava 8, 21276 Vrgorac
OIB: 72096601468
Uprava: Petar Vuksanović, direktor – zastupa društvo samostalno i pojedinačno
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060392078.
IBAN HR9724020061100888239 otvoren kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.
email web trgovine: info@clicknbuy.hr.
tel: +385 99 338 3388

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i Ugovora na daljinu, od Članka 57. do Članka 80., Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18)
1. Prodavatelj – trgovačko društvo Three Lines j.d.o.o., Lipanjskih Žrtava 8, 21276 Vrgorac, OIB: 72096601468 koji djelatnost maloprodaje obavlja pod nazivom „Clicknbuy“.
2. www.clicknbuy.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja.
3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.
4. Korisnik “Clicknbuy” – svaka osoba koja web stranicu „clicknbuy.hr“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
5. Korištenje „ clicknbuy.hr “ – pristup stranici www.clicknbuy.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina
6. Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „ clicknbuy.hr “
7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „ clicknbuy.hr “, a koje je moguće kupiti putem web trgovina.

Opće odredbe uvjeta prodaje
Nositelj svih prava na internet stranici www.clicknbuy.hr je trgovačko društvo Three Lines j.d.o.o.. (u daljnjem tekstu Three Lines). Korištenjem usluge “Clicknbuy.hr” web trgovine smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju I prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava I obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Three Lines web trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Three Lines web trgovina, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „ clicknbuy.hr “ i online kupnje.

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Putem „ clicknbuy.hr “ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici „ clicknbuy.hr “ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „ clicknbuy.hr“.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „ clicknbuy.hr“ zbog čega su Korisnici „ clicknbuy.hr“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.clicknbuy.hr internet stranici.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “clicknbuy.hr“ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja ”clicknbuy.hr“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „clicknbuy.hr“.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “clicknbuy.hr”. Three Lines zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

Three Lines sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Three Lines ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različiti stvarnog proizvoda i fotografije prooizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukkoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „ clicknbuy.hr“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz infomrmacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Three Lines za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Three Lines, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem “clicknbuy.hr” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.

3. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „ clicknbuy.hr“ a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Načini dostave”.

5. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

6. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba“na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.

7. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Kupi“na stranici „Narudžba“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podatci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o odaslanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije. Ako je kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Kupi“ vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom

8. Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke u tom slučaju molimo Kupca da pošiljku ne preuzima. Ukoliko Kupac oštećenje utvrdi nakon otvaranja pošiljke, molimo da sačuva originalnu ambalažu i prijavu podnese na email: info@clicknbuy.hr kako bi u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom u slijedećim postocima:

• 0% ako proizvod nije korišten i ambalaža je bez nedostataka
• 15% ako je oštećena ambalaža
• 25% ako nema ambalaže
Cijena
1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV.

2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja.

3. Cijena je utvrđena za svaki pojedinačni proizvod. Proces upisivanja cijene na web stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške zbog ljudskog faktora. Takve situacije su izvanredne i za njih se Three Lines d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima. Three Lines će biti prisiljena obavijestiti kupce o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni i nemogućnosti isporuke za naručeni proizvod sa krivom cijenom po konkretnoj narudžbi.

Plaćanje
Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem platnih kartica, virmanskom uplatom i pouzećem:
• American Express – jednokratno
• MasterCard – jednokratno
• Visa – jednokratno
• virmanom – jednokratno
• pouzećem – jednokratno gotovinom po primitku pošiljke na dogovorenu adresu.
• Kartično plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice,
• Virmansko plaćanje se smatra potvrđenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

Dostava
Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od tri do pet radnih dana, (osim otoka, ovisi o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. Ukoliko želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da to napišete pod NAPOMENA, kako bi mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj službi. Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.

Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe

Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od tri do pet radnih dana, (osim otoka, ovisi o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

Cijene dostave istaknute su na „clicknbuy.hr“ i u njima je sadržan pripadajući PDV.

Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

Jamstvo i servisi
Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na „Three Lines“ kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno ima pravo reklamaciju podnijeti u prodajnim trgovinama „Three Lines“.

Reklamacije
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.

Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obaviještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).

Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara:

1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

2. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

3. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

4. Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

Kad postoje materijalni nedostaci

Nedostatak postoji:

1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

1. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

2. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

3. Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).

4. Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat¬ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

1. Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

2. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

3. Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

4. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci

1. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

2. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

3. Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.

4. Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Raskid ugovora i povrat
1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod ” Uvjeti korištenja” (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

2. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Three Lines d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

4. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se na Three Lines web stranici.

5. Izjavom poslanom poštom (na Three Lines d.o.o., Lipanjskih Žrtava 8, 21276 Vrgorac), ili elektroničkom poštom na info@clicknbuy.hr , u kojoj je potrebno navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

6. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Three Lines zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Three Lines može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

7. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Three Lines d.o.o., Slavonska Avenija 50, 10040 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Three Lines, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

8. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 099 338 3388 ili se javi na info@clicknbuy.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

9. Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

10. Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Three Lines iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Sancta Domenicu o jednostranom raskidu Ugovora.

Upute za raskid ugovora
Prilikom web kupnje artikl ne možete fizički pogledati, stoga u roku od 14 dana od preuzimanja narudžbe možete odustati od ugovora. S obzirom na to, da želimo da to učinite što prije i što jednostavnije, pripremili smo kratak popis na što obratiti pažnju prilikom kupnje na daljinu:

• pažljivo otvorite ambalažu i čuvajte je u nepromijenjenom stanju dok niste u potpunosti sigurni da je artikl odgovarajući
• kod rukovanja artiklom može doći do oštećenja ili ogrebotina,
• nepažljivo uklanjanje zaštitnih folija i materijala može uzrokovati oštećenja na artiklu
• prijenosnici, tableti, stolna računala, telefoni i e-čitači neka ostanu u izvornom stanju. To znači da aktivacija i registracija programske opreme nije obavljena. Ako je aktivacija obavljena, artikl prije raskida ugovora i povrata postavite na tvorničke postavke

Mogućnost odustajanja od ugovora namijenjena je otvaranju artikala i pregledu. Ako Vam artikl ne odgovara ili su vaša očekivanja drugačija, možete odustati od kupnje. Ove preporuke se ne odnose na artikle u kvaru. U tom je slučaju riječ o uvažavanju materijalnog nedostatka ili jamstva.
Kad vraćate artikle, priložite obrazac za raskid ugovora i kopiju računa.

PREUZMITE RASKID UGOVORA O KUPNJI

Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Three Lines ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Three Lines za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Za potrebe sklapanja i izvršavanja ugovora Three Lines ima pravo, sukladno članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, od Korisnika i Kupca zatražiti, prikupiti i obrađivati osobne podatke navedene u Politici o zaštiti privatnosti. Sklapanjem ugovora Kupac daje svoju privolu za upotrebu tako prikupljenih osobnih podataka u svrhu sklapanja i ispunjavanja ugovora te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni.

Izjava o kolačićima (Cookie policy)
Kako bi stranice Clicknbuy.hr ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Three Lines prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.clicknbuy.hr internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dospustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati I konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje Three Lines web trgovina.

Ostale odredbe
Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „clicknbuy.hr“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „clicknbuy.hr“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „clicknbuy.hr“ na drugim web stranicama je zabranjen.

Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „clicknbuy.hr“ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

Kada „ clicknbuy.hr“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:

se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku

se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologji

postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

Kontakti
Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
adresu: Three Lines d.o.o., Lipanjskih žrtava 8, 21276 Vrgorac

Telefon: +385 99 338 3388

e-mail: info@clicknbuy.hr